Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam Là một đất nước có 54 dân tộc anh em cùng chung sống, chúng ta có quyền tự hào về các sắc màu văn hóa, bản sắc đa dạng của mình. Nhằm tạo nên một ngôi nhà chung cho tất cả các đồng bào dân